Zapytanie ofertowe nr 01/12/2017


Dotyczy: opracowania zaawansowanego systemu zarządzania energią cieplną w pakietach akumulatorów litowych


1. Zamawiający: BTO Sp. z o.o. Fabryczna 25 90-341 Łódź tel: +48 42 672 42 02 NIP 7261016110 REGON 471060840 KRS 0000215719


2. Tryb zamówienia
Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu „Zaawansowany system zarządzania energią cieplną w pakietach akumulatorów” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


3. Opis i zakres przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu znacząco ulepszonego wyrobu. Projekt dotyczy opracowania zaawansowanego system zarządzania energią cieplną w pakietach akumulatorów litowych.
2. Projekt składa się z pięciu głównych zadań (a-e):
a. Opracowaniu skalowalnego systemu transportu ciepła z wnętrza pakietu akumulatorowego za pomocą wypełnień termoprzewodzących do powierzchni z aktywnym/pasywnym rozpraszaniem lub układem termogeneratorowego odzyskiwania energii. Wykonanie badań termograficznych i pomiarów temperatury potwierdzających użyteczność rozwiązania.
b. Zaprojektowaniu nowych łączników prądowych ogniw do zastosowania ich jako element systemu transportu ciepła (dodanie nowej funkcjonalności) dla pakietu w wersji 16P16S.
c. Zaprojektowaniu modułu termogeneratorowego (TEG) jako elementu wykonawczego dla regulatora PID do zarządzania temperaturą ogniw w pakiecie. Zaprojektowanie przetwornicy DC/DC o dużej sprawności (powyżej 50%) do odzyskiwania energii z ciepła pochodzącego z pakietu akumulatorów za pomocą modułu termogeneratorowego (TEG).
d. Zintegrowaniu systemu transportu ciepła z modułem pomiaru temperatur w nadrzędnym kontrolerze BMS (Battery Management System) dostarczonym przez zamawiającego.
Ponadto zastosowanie projektu musi obejmować wszystkie obecnie dostępne typy ogniw wtórnych Li-Ion, LiFePo, LiTiO, LiO i pochodne. System musi również zawierać zabezpieczenia termiczne przed niekontrolowanym nagrzaniem i osiąganiem krytycznych temperatur w warunkach szybkiego ładowania/rozładowania. W ramach prac należy zaprojektować, wykonać i przebadać prototypy systemu zarządzania ciepłem dla pakietów Li-Ion w wersji 16P16S i 16P4S.
e. Opracowanie dokumentacji wykonawczej i zestawienia podzespołów umożliwiającej przygotowanie wdrożenia do produkcji bieżącej zamawiającego.
3. Kod CVP produktu będącego rezultatem projektu: 31430000-9 Akumulatory elektryczne
2. Wykonawca przedmiotu zamówienia
Zapytanie ofertowe skierowane jest do jednostek naukowych w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.
3. Zakres wykluczenia wykonawców z postępowania
Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia oświadczeń stanowiących załączniki do zapytania ofertowego.


4. Warunki składania ofert w postępowaniu
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Oferty należy składać obligatoryjnie w formie pisemnej.
3. Wykonawca złoży oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do Zamawiającego.
4. Wnioskodawca złoży oświadczenie o zdolności do wykonania zadania.
5. Termin ważności oferty nie krótszy niż 10 dni od zakończenia usług przewidzianych ofertą.
6. Oferty należy składać w języku polskim
7. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty.
8. Oferty należy składać w PLN z podaną ceną całkowitą zamówienia netto i brutto.
9. Termin płatności wystawionego dokumentu księgowego nie może być krótszy niż 7 dni. Płatności należy ustanowić po zakończeniu kolejnych zadań, których zakres podaje się w opisie i zakresie przedmiotu zamówienia.
10. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent.
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
12. Zakupu materiałów potrzebnych do wykonania zadania będzie dokonywał Zamawiający na podstawie przekazanej przez Wykonawcę specyfikacji zakupowej.


5. Wymagany termin realizacji zamówienia
Jako termin zakończenia prac i przekazania dokumentacji przyjmuje się 30-09-2019.


6. Miejsce oraz wymagany termin składania ofert:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub też dostarczona osobiście na adres: BTO Sp. z o.o., Fabryczna 25, 90-341 Łódź do dnia 2017-12-08
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 2017-12-09, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone na stronie internetowej pod adresem www.bto.pl oraz http://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bto.pl oraz http://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420


7. Kryteria oceny oferty
1. W ramach przedmiotowego postępowania będą brane od uwagę tylko i wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania.
2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.
3. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się potencjałem merytorycznym i badawczym jednostki naukowej (maksymalnie 60 punktów), ceną (maksymalnie 40 punktów).
4. W celu wykazania posiadania potencjału merytorycznego i badawczego Oferent winien wskazać minimum 3 zrealizowane usługi opracowania przedmiotowo podobnych projektów.
5. Zasady oceny kryterium „potencjału merytorycznego i badawczego” - liczba zrealizowanych usług opracowania przedmiotowo podobnych projektów.
Ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie przeprowadzona zgodnie z następującą formułą:
Wobliczana – wartość punktowa, którą należy wyznaczyć
Un – liczba zrealizowanych usług opracowania przedmiotowo podobnych projektów oferty „n”
Umax – największa liczba zrealizowanych usług opracowania przedmiotowo podobnych projektów
(przez wykonawcę z najkorzystniejszą ofertą)
Umin – najmniejsza liczba zrealizowanych usług opracowania przedmiotowo podobnych projektów
(przez wykonawcę z najmniej korzystną ofertą)
a) jeżeli złożona oferta w danym kryterium jest najmniej korzystną lub równa się ofercie najmniej korzystniej – otrzymuje ona 0 pkt
b) oferty z liczbą zrealizowanych usług opracowania przedmiotowo podobnych projektów mniejszą niż 3 nie podlegają ocenie
c) jeżeli oferta jest najkorzystniejsza lub równa ofercie najkorzystniejszej – otrzymuje maksymalną liczbę punktów – równą wadze kryterium
d) jeżeli wszystkie oferty są równe – wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów równą wadze kryterium
e) jeżeli złożona oferta jest ofertą pośrednią (pomiędzy ofertą najmniej korzystną a najkorzystniejszą) – jej wartość punktowa obliczana jest w sposób następujący:
Wobliczana = ((Un – Umin)/ (Umax - Umin) * 60 (z dokładnością do jednego punktu)
6. Zasady oceny kryterium „ceny” - cena całkowita netto.
Ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie przeprowadzona zgodnie z następującą formułą:
a) jeżeli złożona oferta w danym kryterium jest najmniej korzystną lub równa się ofercie najmniej korzystniej – otrzymuje ona 0 pkt
b) jeżeli oferta jest najkorzystniejsza lub równa ofercie najkorzystniejszej – otrzymuje maksymalną liczbę punktów – równą wadze kryterium
c) jeżeli wszystkie oferty są równe – wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów równą wadze kryterium
d) jeżeli złożona oferta jest ofertą pośrednią (pomiędzy ofertą najmniej korzystną a
najkorzystniejszą) – jej wartość punktowa obliczana jest w sposób następujący:
Wobliczana = (Cn – Cmin)/ (Cmax - Cmin) * 40 (z dokładnością do jednego punktu)
Wobliczana - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć
Cmax – najwyższa cena całkowita netto ze wszystkich ważnych złożonych ofert
Cmin – najmniejsza cena całkowita netto ze wszystkich ważnych złożonych ofert
Cn – cena całkowita netto oferty numer „n”


8. Warunki podpisania umowy
1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
2. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.
3. Warunkiem podpisania umowy z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu jest podpisanie przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


9. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela:
Dariusz Bogdański Tel. +48 42 672 42 02 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Back
Joomla SEF URLs by Artio